Zatvori
Zatvori
Rezervirajte svoj boravak
Najbolje raspoložive cijene

Politika privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI ZA POJEDINAČNE KLIJENTE

Ville Dubrovnik d.d.

Izjava o privatnosti za klijente Ville Dubrovnik d.d.

(sukladno članku 13. Opće Uredbe o zaštiti podataka 679/2016)

 

Ovom izjavom o privatnosti pojašnjava se način na koji Villa Dubrovnik d.d., Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik (Villa Dubrovnik), kao Voditelj obrade, obrađuje Vaše osobne podatke, koji su dostavljeni od strane Vas ili trećih strana i/ili prikupljeni tijekom djelatnosti Ville Dubrovnik.

Ovom Izjavom o privatnosti dodatno Vas se informira o tome da je Doğuş Otel İşletmeciliği ve Yön. Hiz. A.Ş., (“Dogus Otel”), društvo Dogus Tourism Group, te u svom svojstvu kao Voditelj obrade, obrađuje Vaše osobne podatke prilikom pohranjivanja i dijeljenja Vaših podataka s društvom Dogus Tourism Group, kao i kod provođenja grupne prodaje i marketinških aktivnosti. U odnosu na aktivnosti obrade Dogus Otela, molimo vidjeti Izjavu o privatnosti [·] Dogus Otel, koja se može naći na [·].

 

Osobni podaci koji se obrađuju

Prikupljamo, pohranjujemo i koristimo Vaše osobne podatke, koji uključuju osobne informacije (ime i prezime, datum i mjesto rođenja) kontakt  informacije (broj telefona, e-mail adresu i poštansku adresu), porezni broj, nacionalnost, zanimanje, podatke o zaposlenju (samo ime društva) i poslovne kontakt podatke (poslovni telefon, e-mail, faks, adresu, itd.). Također, prikupljamo, pohranjujemo i koristimo podatke o Vašim osobnim preferencijama, što uključuje preferencije glede hrane, komunikacije, smještaja kao i detalje potrošnje, detalje transporta/putovanja, članski broj, detalje osiguranja, detalje kreditne kartice i faktura i druge vrste informacija, koje nam dostavite svojom voljom ili koje smo obvezni ili ovlašteni prikupiti vezano za Vas. 

Svrhe obrade

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u sljedeće svrhe:

(a)   zbog ispunjenja obveza koje proističu iz zakona i propisa, uključujući obveze prema poreznim tijelima, obveze koje se tiču javnog zdravlja, javnog reda i mira te javne sigurnosti

(b)   radi preliminarne procjene ispunjenja zahtjeva za isporukom proizvoda i usluga, radi ispravnog i pravovremenog ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa s Vama, radi pružanja brige o korisnicima i zaštite potražne pozicije, koja može proisteći iz istoga

(c)   za upravu, knjigovodstvo i administraciju

(d)   radi slanja newsletter-a, promidžbenih materijala, i druge komunikacije o novim proizvodima/uslugama i ažuriranjima/novostima o postojećim proizvodima/uslugama te radi provođenja anketa, uključujući onih o zadovoljstvu korisnika

(e)   radi analize/predviđanja Vaših osobnih preferencija, interesa i ponašanja, uključujući Vaše korištenje mrežne stranice Ville Dubrovnik, u svrhu nuđenja proizvoda i i usluga po Vašoj  mjeri te kako bi se pružala personalizirana promidžba

Zakonske osnove za obradu osobnih podataka su:

-       svrha (a): ispunjenje zakonskih obveza

-       svrha (b) i (c): stupanje u ugovorni odnos s Vama, kao klijentom, ili, na Vaš zahtjev, implementacija predugovornih mjera

-       svrha (d): legitimni interes Ville Dubrovnik  (kao što je navedeno u točki 47. Preambule Opće Uredbe o zaštiti podataka 679/2016)

-       svrha (e): Vaša privola

 

Obveza davanja traženih podataka

Davanje Vaših osobnih podataka u svrhe pod (a), (b), i (c), je obvezno. Zbog odbijanja davanja navedenih podataka ili njihove netočnosti Villa Dubrovnik može biti onemogućena isporučiti Vam proizvode i usluge i uspostaviti ugovorni odnos s Vama.

 

Pružanje osobnih podataka radi ostvarenja svrhe pod (e) je opcionalno; međutim, odbijanje davanja tih podataka za navedenu svrhu može dovesti do onemogućavanja isporuke dodatnih proizvoda/usluga.  

 

Metode i mjesto obrade i mjesto pohrane osobnih podataka

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka primijenit će se načela točnosti, zakonitosti i transparentnosti.

Možete biti sigurni da ćemo primijeniti adekvatne sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere, kojima se osigurava razina sigurnosti primjerena riziku neovlaštenog pristupa, slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene ili neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka koji se prenose, koji su pohranjeni ili koji se na drugi način obrađuju.

Vaši osobni podaci obrađivat će se ručno ili elektronički koristeći automatizirana sredstva, koja osiguravaju sigurnosti i povjerljivost podataka.                                           

Obrađeni podaci pohranjuju se u našem uredu ili uredu nekog od naših vanjskih izvršitelja kojima smo povjerili pohranu podataka. Ukoliko želite uvid u popis naših vanjskih izvršitelja, molimo da nas kontaktirate. 

Obradit ćemo samo one osobne podatke, koji su nužni za ostvarenje gore navedenih svrha. Ukoliko su osobni podaci nepotrebni za gore navedene svrhe, osobe ovlaštene za obradu podataka iste će odmah izbrisati ili učiniti anonimnima.

 

Vrijeme čuvanja podataka

Vaše osobne podatke ćemo čuvati:

-       u ugovorne svrhe: za čitavo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Villom Dubrovnik te 6 godina nakon istog.

-       u svrhu slanja newsletter-a, promotivnih materijala i druge komunikacije o novim proizvodima/uslugama i ažuriranjima/novostima o postojećim proizvodima/uslugama, kao i u svrhu provođenja anketa, uključujući one o zadovoljstvu kupaca:  24 mjeseca od dana prikupljanja, osim ukoliko je, sukladno mjerodavnom pravu, potrebno ili dopušteno čuvati ih dulje.  

-       u svrhu analize/predviđanja Vaših osobnih preferencija, interesa i ponašanja, kako bi se mogao ponuditi proizvod/usluga po Vašoj mjeri i u svrhu pružanja personalizirane promidžbe: 12 mjeseci, osim ukoliko je, sukladno mjerodavnom pravu, potrebno ili dopušteno čuvati ih dulje. 

-       u financijske i porezne svrhe Vaše podatke čuvamo 10 godina, počevši od dana njihovog prikupljanja.   

Podaci će biti izbrisani ili učinjeni anonimnima protekom gore navedenih rokova.

Prosljeđivanje, dijeljenje i prijenos podataka

Osobni podaci će se proslijediti samo u onoj mjeri koja je potrebna kako bi Villa Dubrovnik ispunila svoje obveze sukladno zakonu ili propisu i/ili kako bi ispunila svoje obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa s Vama.

Vaši podaci se mogu obrađivati od strane naših zaposlenika ovlaštenih za obradu podataka u svrhe kako su prethodno određene. Villa Dubrovnik može imenovati vanjske izvršitelje obrade radi upravljanja bazama podataka vezanima za odnose s kupcima; radi slanja newsletter-a; radi pružanja usluge službe za korisnike, naplate potraživanja, logistike i telematskih usluga plaćanja te kako bi vršili profiliranje i provodili ankete, uključujući i one o zadovoljstvu kupaca.

 

Vaši podaci mogu biti proslijeđeni stručnom tijelu, odvjetničkim uredima i javnim bilježnicima (javni bilježnici se smatraju stručnim tijelima) (uključujući u državama van EU), radi revizije ili provođenja radnji due diligence-a. Gore navedena društva/pojedinci će djelovati kao samostalni voditelji ili izvršitelji obrade.

 

Dogus Otel može dodatno dijeliti Vaše osobne podatke među članicama Dogus Tourism Group i pružateljima usluga za Dogus Otel.    

Popis gore navedenih društava/pojedinaca redovito se ažurira te po zahtjevu možete izvršiti uvid u isti u našem uredu.

Prijenos podataka van EU

Vaši podaci se mogu prenijeti u skladu sa svrhama kako su opisane u ovoj Izjavi o privatnosti, u jednu ili više baza podataka koje vodi Dogus Otel u Turskoj i trećim državama van EU/ EGP.            

Sukladno GDPR-u, koristimo prikladnu zaštitu za takav prijenos – EU standardne ugovorne odredbe. Radi dostave kopije tih odredbi i dodatnih informacija o prijenosu podataka u treće zemlje, možete poslati zahtjev na privacy@villa-dubrovnik.hr. 

Pravo pristupa, ispravke i dopune podataka, pravo prigovora obradi i pravo podnošenja zahtjeva za zaštitu prava 

Imate pravo ishoditi potvrdu da li postoje ili ne postoje osobni podaci vezani za Vas. 

Također, imate pravo na informiranje o sljedećem:

-       izvoru osobnih podataka

-       svrsi i metodama obrade podataka 

-       logici koja se primjenjuje kod elektronske obrade podataka 

-       identitetu voditelja obrade i izvršitelja obrade  

-       identitetu pojedinaca ili kategorija pojedinaca, kojima Vaši osobni podaci mogu biti poslani ili koji mogu zatražiti Vaše podatke kao imenovani predstavnici našeg društva u Vašoj državi prebivališta ili kao pojedinci ovlašteni za obradu Vaših podataka.  

Jednako tako imate i pravo na sljedeće:

(a)   ažuriranje, ispravak i dopunu Vaših podataka 

(b)   ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, brisanje, anonimiziranje ili blokiranje podataka, koji se obrađuju suprotno zakonu

(c)   zahtijevati izjavu kojom se potvrđuje da su osobe/društva s kojima dijelimo ili kojima prenosimo Vaše podatke obaviješteni i da su im pružene informacije o tome da li su provedene radnje gore navedene pod (a) i (b), osim ukoliko je isto nemoguće ili zahtijeva napore koji su u nerazmjeru s pravom koje se treba zaštiti

(d)   ishođenje osobnih podataka, koje ste nam dostavili, na strukturiranom formatu, koji se uobičajeno koristi i koji je čitljiv na elektroničkim uređajima, kao i prenošenje podataka, izravno ili putem (naziv društva) drugom Voditelju obrade (tzv. prenosivost podataka)

Također, imate pravo osporiti u cijelosti ili djelomično:

- obradu Vaših osobnih podataka po legitimnom osnovu, uključujući podatke koji su relevantni za svrhu za koju su prikupljeni

- obradu Vaših osobnih podataka kako bi se vršilo profiliranje, kako bi se slali promidžbeni materijali i izravne prodajne poruke te kako bi se vršile ankete tržišta ili promidžbena komunikacija 

Kako biste koristili gore navedena prava, molimo da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka na privacy@villa-dubrovnik.hr.

Ukoliko smatrate da smo mi ili osoba/društvo s kojim smo prenijeli Vaše podatke, povrijedili Vaša prava, možete podnijeti zahtjev za zaštitu prava pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr. 

Kontakt podaci Voditelja obrade i Službenika za zaštitu osobnih podataka

Villa Dubrovnik djeluje u svojstvu Voditelja obrade u pogledu Vaših osobnih podataka. Registrirani ured iste se nalazi na adresi Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik. Ukoliko nas želite kontaktirati u svezi navedenoga, molimo uputite mail na privacy@villa-dubrovnik.hr

Službeniku za zaštitu podataka Ville Dubrovnik možete se obratiti na adresi privacy@villa-dubrovnik.hr.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o tome kako koristiti gore navedena prava, molimo da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka privacy@villa-dubrovnik.hr. 

Dogus Otel djeluje u svojstvu Voditelja obrade Vaših osobnih podataka za pohranjivanje i dijeljenje Vaših osobnih podataka unutar Dogus Tourism Group kao i radi provođenja grupne prodaje i marketinških aktivnosti, čije sjedište je registrirano na adresi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:2 34485 Sarıyer / Istanbul / Turska. Ukoliko ih želite kontaktirati u svezi navedenoga, molimo uputite mail na mypersonaldata@mythahotels.com.